Trygge og glade barn

Vår visjon er: Trygge og glade barn! Trygghet er en viktig forutsetning for en god utvikling, lek og læring. Trygge barn tørr mer og strekke seg lettere mot nye mål. Glade barn viser glede over det de tørr og får til.

Barnehagens verdigrunnlag- pedagogiske plattform

Respekt – Omsorg - Trygghet

Dette er 3 verdier som vi her i barnehagen vektlegger høyt. I rammeplanen står det følgende om disse 3 verdiene:

Respekt:

- Det enkelte barns og de enkeltes foreldres integritet skal respekteres.

- Toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen.

- Barnehagen skal representer et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig.

- Respekten for liv er grunnleggende.

Omsorg:

- Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg.

- Det ligger mye omsorg i å gi barna varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter.

- Omsorgen må tilpasses hvert enkelt barn.

- Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

Trygghet:

- Barnehagen skal sikre barn under læringspliktig alder et oppvekstmiljø som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

- Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.

-Barnehagen skal legge til rette for at alle barn skal oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen.

Punktene er skrevet med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen.